Czasowniki w języku angielskim

Spis treści:

  1. Czasowniki główne w języku angielskim
  2. Czasowniki posiłkowe w języku angielskim

Warto sprawdzić:

Nauka słówek

Czasowniki posiłkowe w języku angielskim

W języku angielskim występują trzy czasowniki posiłkowe:

  • do,
  • be,
  • have.

Czasowniki posiłkowe mają funkcję gramatyczną. Występują z czasownikami głównymi i służą do tworzenia form złożonych. Podobną rolę spełniają czasowniki modalne, które są omówione w odrębnym dziale.

Czasownik posiłkowy może też wystąpić bez czasownika głównego w zdaniu złożonym, w celu uniknięcia powtórzenia tego samego czasownika.

I don't like chess but my broter does.

Nie lubię szachów, ale mój brat lubi.

I haven't been waiting long. ~ Neither have I.

Nie czekam długo. ~ Ja też nie.

Czasownik DO

Czasownik do występuje w czasach Present Simple i Past Simple. Przy jego pomocy tworzymy pytania, zdania przeczące i krótkie odpowiedzi, oraz tzw. question tags. Może też wystąpić w zdaniu twierdzącym w celu wzmocnienia przekazu.

Czasownik główny występujący z posiłkowym do, ma formę podstawową.

Formy czasownika DO
OsobaPresent SimplePast Simple
l.p.Idodid
you
he,she,itdoes
l.m.wedo
you
they

Do they speak English? ~ Yes, they do.

Czy oni mówią po angielsku? ~ Tak, mówią.

She didn't tell me about the party.

Ona nie powiedziała mi o przyjęciu.

You live near here , don't you?

Mieszkasz niedaleko, prawda?

I do like you.

Naprawdę cię lubię.

Czasownik BE

Czasownik be występuje w czasach ciągłych, czyli Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous i Future Perfect Continuous, a także w stronie biernej. Służy do tworzenia zdań twierdzących, pytań, zdań przeczących i krótkich odpowiedzi, oraz tzw. question tags.

Czasownik główny występujący z posiłkowym be w czasach ciągłych, ma formę -ing, a w stronie biernej Past Participle, czyli trzecią formę czasownika.

Formy czasownika BE w czasach Continuous (ciągłych)
OsobaPres.Cont.Pres.Perf.Cont.Past Cont.Past Perf.Cont.Fut.Cont.Fut.Perf.Cont.Czasownik główny
l.p.Iamhave beenwashad beenwill bewill have been...-ing
youarewere
he,she,itishas beenwas
l.m.wearehave beenwere
you
they

Are you listening to me? ~ Of course I am.

Słuchasz mnie? ~ Oczywiście że tak.

They have been learning English for two years.

Oni uczą się angielskiego od dwóch lat.

It was rainning, wasn't it?

Padał deszcz, nieprawdaż?

These watches are made in Japan.

Te zegarki są robione w Japonii.

Czasownik HAVE

Czasownik have występuje w czasach Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Służy do tworzenia zdań twierdzących, pytań, zdań przeczących i krótkich odpowiedzi, oraz tzw. question tags.

Forma czasownika występująca bezpośrednio po have to Past Participle (trzecia forma). Należy uważać na czasy Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous, ponieważ do ich tworzenia używamy dwóch czasowników posiłkowych have oraz be. Bezpośrednio po have występuje be w trzeciej formie, czyli been, a potem czasownik główny z końcówką -ing (czyli formę czasownika głównego uzgadniamy z drugim czasownikiem posiłkowym).

Formy czasownika HAVE w czasach Perfect (dokonanych)
OsobaPres.Perf.Past Perf.Fut.Perf.Czasownik główny
l.p.Ihavehadwill have...-ed (III forma)
you
he,she,ithas
l.m.wehave
you
they

Have you finished your breakfast? ~ No, I haven't.

Skończyłeś śniadanie? ~ Nie, nie skończyłem.

You haven't been waiting long, have you?

Nie czekasz długo, prawda?

Czasowniki angielskie — Przykłady zdań

Ania is very busy these days, isn't she? ~ Yes, she is. And so am I.

Ania jest bardzo zajęta w tych dniach, prawda? ~ Tak, jest. Ja również.

I haven't heard the door bell. ~ Haven't you? I have.

Nie słyszałem dzwonka do drzwi. ~ Naprawdę? Ja słyszałem.

I haven't got your message. ~ But I did send it to you yesterday.

Nie dostałem twojej wiadomości. ~ Ale naprawdę wysłałem ci ją wczoraj.

  • Przydało się? :)
  • Daj znać, kliknij w Google +1