Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Past Continuous

Czas przeszły ciągły. Używamy go, w następujących sytuacjach:

Zdania twierdzące w czasie Past Continuous

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Continuous
PodmiotOperator (BE)Czasownik +ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwasreadinga book.Ja czytałem książkę.
YouwereTy czytałeś książkę.
HewasOn czytał książkę.
SheOna czytała książkę.
ItOno czytało książkę.
WewereMy czytaliśmy książkę.
YouWy czytaliście książkę.
TheyOni czytali książkę.

Orzeczenie składa się z dwóch wyrazów: czasownika posiłkowego (operatora) be, który jest odmieniany (I was, you were, etc.), oraz czasownika głównego z końcówką -ing, który jest taki sam dla wszystkich osób.

Nie istnieje skrócona forma operatora. Uzywamy tylko formy pełnej.

Zasady pisowni formy ciągłej

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, to -e znika w formie ciągłej.

write - writing, come - coming, take - taking

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

swim - swimming, begin - beginning, travel - travelling

Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
whenkiedyWe were learning English when we heard a strange noise.Uczyliśmy się angielskiego, kiedy usłyszeliśmy dziwny hałas.
whilepodczas gdyI learned English while I was living in London.Nauczyłem sie angielskiego podczas gdy mieszkałem w Londynie.
at 5, last night, etc.o 5, wczoraj wieczorem, etc. (sprecyzowany moment w przeszłości)We were playing tennis yesterday at 5.wczoraj o 5 graliśmy w tenisa.

W zestawieniu z czasem Past Simple czasowniki w Past Continuous wyrażają sytuacje i czynności niedokonane, natomiast te w Past Simple - dokonane.

Marta was walking to school when she met a friend.

Marta szła do szkoły, gdy spotkała koleżankę.

Uwaga! Niektóre czasowniki nie występuja z reguły w formie ciągłej. Są to czasowniki opisujące stany (np. know - wiedzieć, understand - rozumieć, need - potrzebować), uczucia (np. like - lubić, love - kochać, hate - nienawidzieć), oraz tzw. czasowniki percepcji (np. see - widzieć, hear - słyszeć).

I understood what the teacher was talking about.

Rozumiałem, o czym mówił nauczyciel.

Przykłady zdań w angielskim czasie Past Continuous

The accident happened when he was driving very slowly.

Wypadek zdarzył się, gdy on jechał bardzo wolno.

Ania was learning English at 7:30 yesterday.

Ania uczyła się angielskiego wczoraj o 7:30.

Robert was writing e-mails while his wife was reading a magazine.

Robert pisał e-maile, podczas gdy jego żona czytała czasopismo.

Ania couldn't answer the phone because she was taking a shower.

Ania nie mogła odebrać telefonu, bo brała prysznic.

Zdania przeczące w czasie Past Continuous

Zdania przeczące w czasie Past Continuous tworzymy poprzez dodanie "NOT" do operatora. W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WAS NOT", "WERE NOT", a także formę skróconą "WASN'T" oraz "WEREN'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Continuous (forma pełna)
PodmiotOperator (BE)PrzeczenieCzasownik + ingPolskie znaczenie
Iwasnotlistening.Ja nie słuchałem.
YouwereTy nie słuchałeś.
HewasOn nie słuchał.
SheOna nie słuchała.
ItOno nie słuchało.
WewereMy nie słuchaliśmy.
YouWy nie słuchaliście.
TheyOni nie słuchali.
Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Continuous (forma skrócona)
PodmiotOperator (BE) + przeczenieCzasownik + ingPolskie znaczenie
Iwasn'tworking.Ja nie pracowałem.
Youweren'tTy nie pracowałeś.
Hewasn'tOn nie pracował.
SheOna nie pracowała.
ItOno nie pracowało.
Weweren'tMy nie pracowaliśmy.
YouWy nie pracowaliście.
TheyOni nie pracowali.

Zastosowanie Past Continuous — Przykłady

We weren't waiting for anybody.

Nie czekaliśmy na nikogo.

It wasn't raining heavily, so we decided to go out.

Nie padało mocno, więc zdecydowaliśmy sie wyjść.

He was lucky to avoid the accident, because he wasn't driving fast.

Szczęśliwie uniknął wypadku, ponieważ nie jechał szybko.

I wasn't sleeping when you called.

Nie spałem, kiedy zadzwoniłeś.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Continuous

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Continuous
Słowo pytająceOperator (BE)PodmiotCzasownik +ingPolskie tłumaczenie
WhatwasIdoing?Co ja robiłem?.
wereyouCo ty robiłeś?
washeCo on robił?
sheCo ona robiła?
itCo ono robiło?
wereweCo my robiliśmy?
youCo wy robiliście?
theyCo oni robili?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Continuous
Operator (BE)PodmiotCzasownik +ingPolskie tłumaczenie
WasIreading?Czy ja czytałem?.
WereyouCzy ty czytałeś?
WasheCzy on czytał?
sheCzy ona czytała?
itCzy ono czytało?
WereweCzy my czytaliśmy?
youCzy wy czytaliście?
theyCzy oni czytali?

W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Were you learning English yesterday? Yes, I was. / No, I wasn't.

Czy ty uczyłeś się angielskiego wczoraj? Tak, uczyłem się. / Nie, nie uczyłem się.

Were they waiting for for the bus? Yes, they were. / No, they weren't.

Czy oni czekali na autobus? Tak, czekali. / Nie, nie czekali.

Przykłady — Budowa pytań w czasie Past Past Continuous

Where were you going when I saw you?

Dokąd szliście, kiedy was spotkałem?

What were they doing last night?

co oni robili wczoraj wieczorem?

Were you learning English when I called you?

Czy uczyłeś się angielskiego, gdy zadzwoniłem?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały