Gramatyka angielska krok po kroku

Strona bierna

Wprowadzenie do strony biernej w języku angielskim

Strony biernej używamy, gdy wykonawca czynności jest mniej istotny niż sama czynność.

Somebody built this house in the 19th century.

Ktoś wybudował ten dom w XIX wieku.

Powyższy przykład jest poprawny, jednakże nie jest w tym przypadku istotne, kto wybudował dom. Ważniejszy jest sam fakt jego wybudowania. Dlatego bardziej naturalnie będzie, jeżeli użyjemy strony biernej.

This house was built in the 19th century.

Ten dom został wybudowany w XIX wieku.

Jeśli chcemy zaznaczyć, przez kogo została wykonana dana czynność, używamy przysłówka BY

This picture was painted by Picasso.

Ten obraz został namalowany przez Picassa.

Tworzenie strony biernej

Zdania w stronie biernej tworzymy przy użyciu operatora BE oraz trzeciej formy czasownika.

Schemat tworzenia zdań w stronie biernej
CzasStrukturaPrzykładTłumaczenie
Present Simpleam/are/is + ...edChampagne is made in France.Szampan jest robiony we Francji.
Present Continuousam/are/is being + ...edThe building is being redecorated now.Budynek jest teraz remontowany.
Present Perfecthave/has been + ...edThe floor has just been cleaned.Podłoga właśnie została umyta.
Present Perfect Continuoushave/has been being + ...edThe conference room has been being tidied since 9.00.Sala konferencyjna jest sprzątana od 9.00.
Past Simplewas/were + ...edHamlet was written by Shakespeare.Hamlet został napisany przez Szekspira.
Past Continuouswas/were being + ...edWe were being taught how to use the new software.Byliśmy uczeni, jak używać nowego oprogramowania.
Past Perfecthad been + ..edThe rules of the game had been explained before.Zasady gry zostały wyjaśnione wcześniej.
Past Perfect Continuoushad been being + ...edWe had been being instructed for two hours before you came.Instruowano nas od dwóch godzin, zanim przyszliście.
Future Simplewill be + ...edA decision will be made soon.Decyzja wkrótce zostanie podjęta.
Future Continuouswill be being + ...edThe film will be being played between 8.00 and 9.00.Film będzie puszczany pomiędzy 8.00 a 9.00.
Future Perfectwill have been + ...edThe report will have been sent by tomorrow.Raport zostanie wysłany do jutra.
Future Perfect Continuouswill have been being + ...edBy the end of the month the play will have been being performed for two years.Pod koniec miesiąca miną dwa lata, od czasu jak ta sztuka jest wystawiana.

Strona bierna występuje też w innych strukturach, np.

The conference is going to be held in a five-star hotel.

Konferencja odbędzie się w pięciogwiazdkowym hotelu.

It has to be done tomorrow.

To musi być zrobione jutro.

The instructions should be read before the start of the game.

Instrukcje powinny być przeczytane przed rozpoczęciem gry.

It might have been done by accident.

To mogło być zrobione przypadkowo.

Przykłady zdań w stronie biernej

Most things are imported from China.

Większość rzeczy jest importowana z Chin.

When we arrived the students were being taught the Passive Voice.

Kiedy przyjechaliśmy, studenci byli uczeni strony biernej.

A new school of English has just been opened in my neighbourhood.

W mojej okolicy właśnie otworzono nową szkołę angielskiego.

Szczególne przypadki użycia strony biernej

Zdania z dwoma dopełnieniami

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:

The boss offered Anna a pay rise.

Szef zaoferował Annie podwyżkę.

W powyższym zdaniu występują dwa dopełnienia - "Anna" i "pay rise". Możemy zatem przekształcić je na stronę bierną na dwa sposoby.

A pay rise was offered to Anna.

Podwyżka została zaoferowana Annie.

albo

Anna was offered a pay rise.

Annie zaoferowano podwyżkę.

Struktura z osobą występującą w miejscu podmiotu (drugi przykład) jest bardzo często spotykana w języku angielskim.

We have been told to wait.

Kazano nam czekać.

You should be informed about any changes.

Powinniście być informowani o wszelkich zmianach.

It is said that...

Strony biernej używa się również w zdaniach zaczynających się od:

It is said that vegetables are good for your health.

Mówi się, że warzywa są dobre dla zdrowia.

It is supposed that the train will arrive on time.

Przypuszcza się, że pociąg przyjedzie na czas.

W tego typu konstrukcji możemy też użyć innych czasowników, np. know (wiedzieć), expect (oczekiwać), consider (uważać), itp.

Jako podmiot w tego typu zdaniach może wystąpić osoba. W takim przypadku używamy bezokolicznika.

He is known to be very rich.

Wiadomo o nim, że jest bardzo bogaty.

We are expected to speak English in class.

Oczekuje się od nas, że będziemy mówili po angielsku na zajęciach.

Have something done

"Have something done" jest pewną formą strony biernej. Używamy jej, gdy chcemy powiedzieć, że zleciliśmy komuś wykonanie jakiejś czynności.

I have my car washed every week.

Oddaję samochód do myjni co tydzień.

We are having our flat redecorated at the moment.

Malują nam w tej chwili mieszkanie.

Przykłady użycia strony biernej w języku angielskim

You were supposed to wash the dishes.

Mieliście pozmywać naczynia. (Oczekiwano od was, że pozmywacie).

It is known that smoking is unhealthy.

Wiadomo, że palenie jest niezdrowe.

English is said to be the international language of business.

Mówi się, że angielski jest międzynarodowym językiem biznesu.

You look different. Have you had your hair cut?

Wyglądasz inaczej. Byłeś u fryzjera?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały