Gramatyka angielska krok po kroku

Zaimki po angielsku

Wprowadzenie do zaimków w języku angielskim

W języku angielskim wyróżniamy następujące rodzaje zaimków:

Rodzaje zaimków
 os.zaimki osobowezaimki dzierżawczezaimki zwrotne
podm.dopełn.z rzeczow.bez rzeczow.
l.p.1Imemyminemyself
2youyouyouryoursyourself
3hehimhishishimself
sheherherhersherself
itititsitsitself
l.mn.1weusouroursourselves
2youyouyouryoursyourselves
3theythemtheirtheirsthemselves

Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe mają dwie formy, w zależności od tego, na jakiej pozycji w zdaniu występują.

Subject pronouns występują na pozycji podmiotu (ja, ty, on, etc.).

I learn English.

Ja uczę się angielskiego.

Object pronouns występują na pozycji dopełnienia (mnie, mną, ciebie, tobie, etc.).

I went to England with him.

Pojechałem do Anglii z nim.

Zaimki osobowe w dopełnieniu
 os.zaimekpolskie odpowiedniki
l.p.1memnie, mi, mną
2youciebie, tobą
3himjego, go, jemu, niego, nim
herjej, ją, niej
itje, jego, go, jemu, nim
l.mn.1usnam, nas, nami
2youwas, wami, wam
3theirsich, im, nimi, nich
Zaimki dzierżawcze
 osobazaimek z rzeczownikiemzaimek bez rzeczownikapolskie odpowiedniki
l.p.1myminemój, moja, moje, moi
2youryourstwój, twoja, twoje, twoi
3hishisjego
herhersjej
itsitsjego
l.mn.1ouroursnasz, nasza, nasze, nasi
2youryourswasz, wasza, wasze, wasi
3theirtheirsich
Zaimki zwrotne
 osobazaimekpolski odpowiednik
l.p.1myselfsię
2yourself
3himself
herself
itself
l.mn.1ourselves
2yourselves
3themlelves

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi, dzierżawczymi i zwrotnymi w języku angielskim

They are taking their FCE exam next week.

Oni zdają swój egzamin FCE w przyszłym tygodniu.

Are you talking to me?

Czy ty mówisz do mnie?

Enjoy yourselves!

Bawcie się dobrze!

This is not your English coursebook; it's mine!

To nie jest twój podręcznik do angielskiego; on jest mój!

Zaimki wskazujące, pytające, względne

Zaimki wskazujące

Zaimki wskazujące (demonstrative pronouns) są uzależnione od liczby i odległości do wskazywanego przedmiotu. Mogą występować z rzeczownikiem lub samodzielnie.

I like this sweater, these shoes, that dress and those sunglasses.

Podoba mi się ten sweter, te buty, tamta sukienka i tamte okulary słoneczne.

Would you do this?

Zrobiłbyś to?

I would like some of these.

Chciałbym kilka z tych (wskazując na coś)

Zaimki wskazujące
 zaimekpolskie odpowiedniki
l.p.thisten, ta, to
thattamten, tamta, tamto
l.mn.thesete, ci
thosetamte, tamci

Zaimki pytające i względne

Zaimki pytające (interrogative pronouns) służą do konstruowania pytań. Zaimki względne (relative pronouns) są identyczne z pytającymi i służą do tworzenia zdań podrzędnie złożonych, gdzie występują w roli spójnika.

Who are you looking for?

Kogo szukasz? - zaimek pytający

The woman who we talked to was very helpful.

Kobieta, z którą rozmawialiśmy była bardzo pomocna. - zaimek względny.

Zaimki pytające i względne
zaimekpolskie odpowiedniki
whatco
whichktóry, która, które, którzy
whokto
wheregdzie
whenkiedy
howjak

Przykłady zdań z zaimkami w języku angielskim

Do you believe this?

Wierzysz w to?

These are my friends, Ania and Magda.

To są moje koleżanki, Ania i Magda.

I don't know how he did it and who knew about it.

Nie wiem, jak on to zrobił i kto o tym wiedział.

What I like about you is your sense of humour.

To, co w tobie lubię, to twoje poczucie humoru.

Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone (indefinite pronouns) są najliczniejszą grupą zaimków. Wyrażają bliżej niesprecyzowane pojęcia (ktoś, coś, wiele, większość, itp.)

Najczęściej występujące zaimki nieokreślone
 zaimekpolskie odpowiedniki
l.p.anybody / anyonektokolwiek (w zd. twierdzących i pytaniach), ktoś (w pytaniach), nikt (w przeczeniach)
anythingcokolwiek (w zd. twierdzących i pytaniach), coś (w pytaniach), nic (w przeczeniach)
everybodywszyscy
everythingwszystko
somebody / someonektoś
somethingcoś
nobody / no onenikt
nothingnic
little / a littlemało / trochę (dla rzecz. niepoliczalnych)
muchdużo (dla rzecz. niepoliczalnych)
enoughwystarczająco
another / otherinny, inna, inne
eitherktórykolwiek, którakolwiek, którekolwiek
neitherżaden, żadna, żadne
l.mn.bothoba, obaj, obie
few / a fewmało / trochę (dla rzecz. policzalnych)
manydużo (dla rzecz. policzalnych)
othersinne, inni
severalkilka, kilku
l.p. i mn.allwszystko, wszystkie, wszyscy
mostwiększość
someniektóry, niektóre, niektórzy

Przykłady zdań z zaimkami nieokreślonymi w języku angielskim

Would you like someof this cake? Yes, a little.

Chciałbyś trochę tego ciasta? Tak, trochę.

Little is nown about his past.

Mało wiadomo o jego przeszłości.

Did anybody call when I was out? No, nobody.

Czy ktoś dzwonił, kiedy mnie nie było? Nie, nikt.

Everybody was happy.

Wszyscy byli szczęśliwi.

Some agreed with me and others didn't.

Niektórzy się ze mną zgodzili, a inni nie.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały