Gramatyka angielska krok po kroku

Present Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous używamy, gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Present Perfect Continuous

PodmiotOperator (HAVE)Operator (BEEN)Czasownik +ingReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
IhavebeenlearningEnglish for two years.Ja uczę się angielskiego od dwóch lat.
YouTy uczysz się angielskiego od dwóch lat.
HehasOn uczy się angielskiego od dwóch lat.
SheOna uczy się angielskiego od dwóch lat.
ItOno uczy się angielskiego od dwóch lat.
WehaveMy uczymy się angielskiego od dwóch lat.
YouWy uczycie się angielskiego od dwóch lat.
TheyOni uczą się angielskiego od dwóch lat.

Orzeczenie składa się z trzech wyrazów: dwóch czasowników posiłkowych (operatorów):have, (w trzeciej os. liczby pojedynczej ma on formę has), been oraz czasownika głównego z końcówką -ing. Forma drugiego operatora i czasownika głównego jest taka sama dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy pierwszego operatora.

I've been running = I have been running (ja biegałem)

he's been waiting = he has been waiting (on czekał)

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, to -e znika w formie ciągłej.

write - writing, come - coming, take - taking

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

swim - swimming, begin - beginning, travel - travelling

Często używane określenia czasu

Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
sinceod (jakiegoś momentu)I've been studying English since December.Uczę się angielskiego od grudnia.
forprzez (jakiś czas)She has been talking on the phone for an hour.Ona od godziny rozmawia przez telefon.

Przykłady zdań w czasie Present Perfect Continuous

My hands are dirty because I've been working in the garden.

Mam brudne ręce, bo pracowałem w ogrodzie.

The students have been writing their English exam since 9 o'clock.

Studenci piszą egzamin z angielskiego od godz. 9.

Ania has been swimming for two hours.

Ania pływa od dwóch godzin.

We've been waiting for you all day.

Czekamy na ciebie cały dzień.

I've been living here all my life.

Mieszkam tu prze całe życie.

Zdania przeczące w czasie Present Perfect Continuous

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Present Perfect Continuous

Os.Operator (HAVE)PrzeczenieOperator (BEEN)Czasownik +ingReszta zdaniaPolskie znaczenie
Ihavenotbeenwaitingfor a long time.Ja nie czekam długo.
YouTy nie czekasz długo.
HehasOn nie czeka długo.
SheOna nie czeka długo.
ItOno nie czeka długo.
WehaveMy nie czekamy długo.
YouWy nie czekacie długo.
TheyOni nie czekają długo.

Można oczywiście używać skróconej formy operatora.

I have not been learning English long. = I haven't been learning English long.

Nie uczę się angielskiego od dawna.

She has not been listening. = She hasn't been listening.

Ona nie słuchała.

Przykłady

I haven't been doing anything special today.

Nie robiłem dziś nic specjalnego.

They haven't been learning English long but they can already speak it quite well.

Oni nie uczą sie od dawna angielskiego, ale już potrafią nieźle mówić.

Pytania i odpowiedzi w czasie Present Perfect Continuous

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.

Schemat tworzenia pytań w czasie Present Continuous

Słowo pytająceOperator (HAVE)PodmiotOperator (BEEN)Czasownik +ingPolskie tłumaczenie
How longhaveIbeenlearning English?Jak długo ja uczę się angielskiego?.
youJak długo ty uczysz się angielskiego?
hasheJak długo on uczy się angielskiego?
sheJak długo ona uczy się angielskiego?
itJak długo ono uczy się angielskiego?
haveweJak długo my uczymy się angielskiego?
youJak długo wy uczycie się angielskiego?
theyJak długo oni uczą się angielskiego?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "how long") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora HAVE zgodnej z osobą.

Have you been learning English for a long time? Yes, I have. / No, I haven't.

Czy ty uczysz się angielskiego od dawna? Tak, uczę się. / Nie, nie uczę się.

Has she been running? Yes, she has. / No, she hasn't.

Czy ona biegała? Tak, biegała. / nie, nie biegała.

Przykłady

How long have you been waiting for me?

Jak długo czekasz na mnie?

Has it been raining for a long time?

Czy pada od dawna?

Robert looks tired. What has he been doing?

Robert wygląda na zmęczonego. Co robił?

The kitchen is so dirty. Have the children been cooking?

Kuchnia jest taka brudna. Czyżby dzieci gotowały?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały