Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Past Simple

Czas przeszły prosty. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące w czasie Past Simple

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple
PodmiotOrzeczenieReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwentto the cinema yesterday.Ja poszedłem wczoraj do kina.
YouTy poszedłeś wczoraj do kina.
HeOn poszedł wczoraj do kina.
SheOna poszła wczoraj do kina.
ItOno poszło wczoraj do kina.
WeMy poszliśmy wczoraj do kina.
YouWy poszliście wczoraj do kina.
TheyOni poszli wczoraj do kina.

Forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób. W przypadku czasowników regularnych do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ed. W przypadku nieregularnych jest to druga forma z tabeli czasowników nieregularnych.

like - likeed, start - started think - thought, drive - drove;

Zasady pisowni czasowników regularnych

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, w drugiej formie dodajemy tylko -d.

believe - believed, improve - improved

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

stop - stopped, travel - travelled

Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy y na i.

reply - replied, hurry - hurried

W celu wzmocnienia przekazu w zdaniu twierdzącym przed czasownikiem możemy dodać operator did.

I did like the show!

Naprawdę podobało mi się przedstawienie!

Jeżeli w celu wzmocnienia przekazu używamy operatora did, używamy potem podstawowej formy czasownika.

Niektóre często używane określenia czasu
Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
yesterdaywczorajI saw a good film yesterday.Widziałem dobry film wczoraj.
last week (month, year, etc.)w zeszłym tygodniu (miesiącu, roku, etc.)Our English course started last month.Nasz kurs angielskiego zaczął się w zeszłym miesiącu.
a week ago (two weeks ago, a month ago, etc.)tydzień temu (dwa tygodnie temu, miesiąc temu, etc.)Robert went to London two weeks ago.Robert pojechał do Londynu dwa tygodnie temu.
in (2005, etc.)w (2005, etc.)Marta began learning English in 2005.Marta rozpoczęła naukę angielskiego w 2005 roku.

Przykłady zdań w Past Simple

I bought a new computer last week.

Kupiłem nowy komputer w zeszłym tygodniu.

She went to school by car.

Ona pojechała do szkoly samochodem.

He did say that he wanted to come with us.

On naprawdę powiedział, że chce z nami iść.

I met my husband in 2002.

Poznałam mojego męża w 2002 roku.

The train to Warsaw left an hour ago.

Pociąg do Warszawy odjechał godzinę temu.

Yesterday we learned about irregular verbs.

Wczoraj uczyliśmy się o czasownikach nieregularnych.

Zdania przeczące w czasie Past Simple

Do tworzenia przeczeń używamy operatora did + not.

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple
PodmiotPrzeczenieCzasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Idid notwatchTV yesterday.Ja nie oglądałem telewizji wczoraj.
YouTy nie oglądałeś telewizji wczoraj.
HeOn nie oglądał telewizji wczoraj.
SheOna nie oglądała telewizji wczoraj.
ItOno nie oglądało telewizji wczoraj.
WeMy nie oglądaliśmy telewizji wczoraj.
YouWy nie oglądaliście telewizji wczoraj.
TheyOni nie oglądali telewizji wczoraj.

Można używać skróconej formy operatora didn't.

he did not work = he didn't work (nie pracował)

W przeczeniach, tak samo jak w pytaniach nie dodajemy już końcówki -ed.

I lived - I didn't live

mieszkałem - nie mieszkałem

Przykładowe zdania w Past Simple

I didn't like vegetables when I was a child.

Nie lubiłem warzyw kiedy byłem dzieckiem.

She didn't understand the question.

Ona nie zrozumiała pytania.

...so she didn't answer it correctly.

...więc nie odpowiedziała na nie poprawnie.

The English class didn't start at 5.

Zajęcia z angielskiego nie zaczęły się o 5.

He didn't always have lunch at work.

On nie zawsze jadł lunch w pracy.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple

Do tworzenia pytań używamy operatora did. Operator wstawiamy przed podmiotem.

Schemat tworzenia pytań w czasie Past Simple
Słowo pytająceOperatorPodmiotCzasownik głównyReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
WhendidIstartlearning EnglishKiedy ja zacząłem uczyć się angielskiego?
youKiedy ty zacząłeś uczyć się angielskiego?
heKiedy on zaczął uczyć się angielskiego?
sheKiedy ona zaczęła uczyć się angielskiego?
itKiedy ono zaczęło uczyć się angielskiego?
weKiedy my zaczęliśmy uczyć się angielskiego?
youKiedy wy zaczęliście uczyć się angielskiego?
theyKiedy oni zaczęli uczyć się angielskiego?

W pytaniach używamy formy podstawowej czasownika. Nie dodajemy już końcówki -ed.

I met her yesterday. When did you meet her?

Spotkałem ją wczoraj. Kiedy ją spotkałeś?

Pytania zamknięte (yes/no questions) zaczynamy od operatora. Dalszy schemat jest taki sam jak w pytaniach otwartych. W odpowiedzi na takie pytania używamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Did you speak English as a child? Yes, I did. / No, I didn't.

Czy ty mówiłeś po angielsku jako dziecko? Tak,mówiłem. / Nie, nie mówiłem.

Przykłady pytań w czasie Past Simple

Where did they go?

Dokąd oni poszli?

What time did the English lesson start?

O której godzinie zaczęła się lekcja angielskiego?

Did you hear that? What was it?

Słyszałeś to? Co to było?

Did they tell you they wanted to come? No, they didn't.

Czy oni powiedzieli ci, że chcą przyjść? Nie, nie powiedzieli.

Did Shakespeare write Hamlet? Yes, he did.

Czy Szekspir napisał Hamleta? Tak, napisał.

Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE

Podobnie jak w czasie Present Simple, czasownik "TO BE" (być) ma różne formy dla poszczególnych osób. W tym przypadku są to formy "WAS" oraz "WERE".

Uwaga! W tym przypadku nie istnieje forma skrócona. Używamy zawsze formy pełnej.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple z czasownikiem "TO BE"
PodmiotOrzeczenieReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwasat school yesterday.Ja byłem wczoraj w szkole.
YouwereTy byłeś wczoraj w szkole.
HewasOn był wczoraj w szkole.
SheOna była wczoraj w szkole.
ItOno było wczoraj w szkole.
WewereMy byliśmy wczoraj w szkole.
YouWy byliście wczoraj w szkole.
TheyOni byli wczoraj w szkole.

Zastosowanie czasu Past Simple — Przykłady

This exercise was quite easy.

To ćwiczenie było całkiem proste.

Ania was in England two years ago.

Ania była w Anglii dwa lata temu.

They were very busy yesterday.

Oni byli bardzo zajęci wczoraj.

Our last English lesson was very interesting.

Nasza ostatnia lekcja angielskiego była bardzo interesująca.

Zdania przeczące w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE

Podobnie jak w czasie Present Simple, do tworzenia przeczeń z czasownikiem "TO BE" (być) nie używamy już żadnych operatorów. Przeczenia tworzymy poprzez dodanie "NOT" do czasownika. W przeczeniach możemy stosować formę pełną "WAS NOT", "WERE NOT", a także formę skróconą "WASN'T" oraz "WEREN'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple z czasownikiem "TO BE" (forma pełna)
PodmiotOrzeczeniePrzeczenieReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwasnotat school yesterday.Ja nie byłem wczoraj w szkole.
YouwereTy nie byłeś wczoraj w szkole.
HewasOn nie był wczoraj w szkole.
SheOna nie była wczoraj w szkole.
ItOno nie było wczoraj w szkole.
WewereMy nie byliśmy wczoraj w szkole.
YouWy nie byliście wczoraj w szkole.
TheyOni nie byli wczoraj w szkole.
Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple z czasownikiem "TO BE" (forma skrócona)
PodmiotOrzeczenie + przeczenieReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Iwasn'there last week.Ja nie byłem tu w zeszłym tygodniu.
Youweren'tTy nie byłeś tu w zeszłym tygodniu.
Hewasn'tOn nie był tu w zeszłym tygodniu.
SheOna nie była tu w zeszłym tygodniu.
ItOno nie było tu w zeszłym tygodniu.
Weweren'tMy nie byliśmy tu w zeszłym tygodniu.
YouWy nie byliście tu w zeszłym tygodniu.
TheyOni nie byli tu w zeszłym tygodniu.

Uwaga! Zazwyczaj używamy formy skróconej. Formy pełnej "WAS NOT" oraz "WERE NOT" używamy w celu wzmocnienia przekazu.

It was not Tuesday. It was Wednesday.

To na pewno nie był wtorek. To była środa.

Przykłady przeczeń w Past Simple

This exercise wasn't very difficult.

To ćwiczenie nie było bardzo trudne.

I wasn't in England in 2000.

Ja nie byłem w Anglii w 2000 roku.

They weren't very busy yesterday.

Oni nie byli bardzo zajęci wczoraj.

It was not red. It was blue. I'm sure!

To nie było czerwone. To było niebieskie. Na pewno.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE

Pytania w czasie Past Simple z użyciem czasownika "TO BE" tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i orzeczenie. Nie używamy już żadnych operatorów.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Simple z czasownikiem "TO BE"
Słowo pytająceOrzeczeniePodmiotPolskie tłumaczenie
WherewasIGdzie ja byłem?.
wereyouGdzie ty byłeś?
washeGdzie on był?
sheGdzie ona była?
itGdzie ono było?
wereweGdzie my byliśmy?
youGdzie wy byliście?
theyGdzie oni byli?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Past Simple z czasownikiem "TO BE"
OrzeczeniePodmiotReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
WasIat school yesterday?Czy ja byłem wczoraj w szkole?.
WereyouCzy ty byłeś wczoraj w szkole?
WasheCzy on był wczoraj w szkole?
sheCzy ona była wczoraj w szkole?
itCzy ono było wczoraj w szkole?
WereweCzy my byliśmy wczoraj w szkole?
youCzy wy byliście wczoraj w szkole?
theyCzy oni byli wczoraj w szkole?

W odpowiedzi na pytania zamknęte używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Were you at home last night? Yes, I was. / No, I wasn't.

Czy byłeś wczoraj wiczorem w domu? Tak, byłem. / Nie, nie byłem.

Were they American? Yes, they were. / No, they weren't.

Czy oni byli Amerykanami? Tak, byli. / Nie, nie byli.

Przykładowe zdania w angielskim czasie Past Simple

Where were you lat night?

Gdzie byłeś wczoraj wieczorem?

Was it cold yesterday? Yes, it was.

Czy wczoraj było zimno? Tak, było.

What was that?

Co to było?

Were your friends at the party? No, they weren't.

Czy twoi koledzy byli na przyjęciu? Nie, nie było ich.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały