Gramatyka angielska krok po kroku

Spójniki w języku angielskim

Spójniki współrzędne w języku angielskim

Spójniki współrzędne (coordinating conjunctions) służą do łączenia dwóch lub więcej równorzędnych części zdania.

Najczęściej używane spójniki współrzędne
spójniktłumaczenieprzykład zdaniatłumaczenie
andiI can sing and play the piano.Potrafię śpiewać i grać na pianinie.
butaleMy room is small but comfortable.Mój pokój jest maly, ale wygodny.
as/liketak jakDo as/like I say!Rób tak jak ci mówię!
orlubWe can go to the cinema or to the theatre.Możemy pójść do kina lub teatru.
sowięcIt was raining, so we took an umbrella.Padało, więc wzięliśmy parasol.
yetlecz, aleThe explanation was strange yet convincing.Wyjaśnienie było dziwne, ale przekonujące.
both ... andzarówno ... jak iI can both sing and dance.Potrafię zarówno śpiewać jak i tańczyć.
either ... oralbo ... alboYou can have either tea or coffee.Możesz dostać albo herbatę albo kawę.
neither ... norani ... aniHe is neither intelligent nor friendly.On nie jest ani inteligentny ani miły.
not only ... but alsonie tylko ... ale takżeNot only English but also French is required in this job.Nie tylko angielski, ale taże francuski jest wymagany w tej pracy.

Przykłady zdań ze spójnikami

I tried very hard but I couldn't open the door.

Próbowałem z całych sił, ale nie udało mi się otworzyć drzwi.

He brought the money the next day, as he had promised.

Przyniósł pieniądze następnego dnia, tak jak obiecał.

We had enough time, so we went for a coffee.

Mieliśmy wystarczająco dużo czasu, więc poszliśmy na kawę.

Both the children and their parents enjoyed the show.

Zarówno dzieciom, jak ich rodzicom podobało się przedstawienie.

Spójniki podrzędne w języku angielskim

Spójniki podrzędne (subordinating conjunctions) służą do łączenia zdania nadrzędnego z podrzędnym.

Najczęściej używane spójniki podrzędne
spójniktłumaczenieprzykład zdaniatłumaczenie
althoughpomimo żeWe went for a walk although it was raining.Wyszliśmy na spacer, pomimo że padało.
becauseponieważHe went to bed early because he was tired.Poszedł spać wcześnie, ponieważ był zmęczony.
ifjeśliYou must visit me if you are in Wrocław.Musisz mnie odwiedzić, jeśli będziesz we Wrocławiu.
thatżeI can't believe that the exam was so easy.Nie mogę uwierzyć, że egzamin był taki prosty.
thanniżI have to study more now than when I was in primary school.Muszę się więcej uczyć teraz, niż wtedy, gdy byłem w podstawówce.
unlesschyba żeI won't tell you anything unless you ask me nicely.Nic ci nie powiem, chyba że ładnie poprosisz.
untilaż (do)We waited until it was dark.Czekaliśmy, aż się ściemniło.
whenkiedyI'm not sure when the accident happened.Nie jestem pewien, kiedy zdarzył się ten wypadek.
wheregdzieDo you know where I have put my keys?Wiesz, gdzie położyłem moje klucze?
whilepodczas gdyI could hear a noise while I was reading.Usłyszałem hałas, podczas gdy czytałem.

Spójniki — Przykłady

We carried on working although it was very late.

Kontynuowaliśmy pracę, pomimo że było bardzo późno.

I didn't eat anything because I wasn't hungry.

Nic nie zjadłem, ponieważ nie byłem głodny.

English grammar is much easier tham I thought.

Gramatyka angielska jest o wiele prostsza, niż myślałem.

You mustn't open your eyes until I count to ten.

Nie wolno ci otworzyć oczu, aż policzę do dziesięciu.

They met while they were studying at university together.

Poznali się, podczas gdy studiowali razem na uniwersytecie.

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały