Gramatyka angielska krok po kroku

Czas Present Perfect

Czasu Present Perfect Simple uzywamy, gdy chcemy powiedzieć o:

Zdania twierdzące

 Schemat tworzenia zdań twierdzących

PodmiotOperator (HAVE)Czasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie tłumaczenie
Ihavestartedlearning English.Ja zacząłem uczyć się angielskiego.
YouTy zacząłeś uczyć się angielskiego.
HehasOn zaczął uczyć się angielskiego.
SheOna zaczęła uczyć się angielskiego.
ItOno zaczęło uczyć się angielskiego.
WehaveMy zaczęliśmy uczyć się angielskiego.
YouWy zaczęliście uczyć się angielskiego.
TheyOni zaczęli uczyć się angielskiego.

Orzeczenie składa się z dwóch wyrazów: czasownika posiłkowego (operatora) have, (w trzeciej os. liczby pojedynczej ma on formę has) oraz czasownika głównego w trzeciej formie. W przypadku czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed. Forma czasownika głównego jest taka sama dla wszystkich osób.

Można używać skróconej formy operatora.

I've seen = I have seen (ja widziałem), he's arrived = he has arrived (on przyjechał)

Uwaga! Skrócona forma 's może też pochodzić od operatora is. Czy jest to has, czy is rozpoznajemy po formie czasownika głównego.

she's (has) finished (ona skończyła), she's (is) finishing (ona kończy)

Zasady pisowni czasowników regularnych

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, w trzeciej formie dodajemy tylko -d.

believe - believed, improve - improved

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

stop - stopped, travel - travelled

Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy y na i.

reply - replied, hurry - hurried

Niektóre często używane określenia czasu

Określenie czasuTłumaczeniePrzykład zdaniaTłumaczenie
justwłaśnieShe has just left.Ona właśnie wyszła.
alreadyjużI have already heard about Present Perfect.Już słyszałem o Present Perfect.
yetjeszcze nie (przeczenia)The lesson hasn't started yet.Lekcja jeszcze się nie zaczęła.
yetjuż (pytania)Have they come yet?.Czy oni już przyszli?
lately, recentlyniedawnoTomek has started learning English lately.Tomek niedawno zaczął się uczyć angielskiego.
sinceod (jakiegoś momentu)I've learned English since 2007.Uczę się angielskiego od 2007 roku.
forprzez (jakiś czas)We have been friends for ten years.Jesteśmy przyjaciółmi od dziesięciu lat.
everkiedykolwiek (pytania)Have you ever been to America?Czy kiedykolwiek byłeś w Ameryce?
nevernigdy (przeczenia)Robert has never let me down.Robert nigdy mnie nie zawiódł

Przykłady

She's just finished talking on the phone.

Ona właśnie skończyła rozmawiać przez telefon.

Your English has improved a lot recently.

Twój angielski bardzo się poprawił ostatnio.

Ania has already passed her FCE exam.

Ania już zdała swój egzamin FCE.

Itis the first time I've learned about Present Perfect.

Po raz pierwszy usłyszałem o czasie Present Perfect.

I have lived here all my life.

Mieszkam tu prze całe życie.

Zdania przeczące w czasie Present Perfect

Schemat tworzenia zdań przeczących

Os.Operator (HAVE)PrzeczenieCzasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie znaczenie
Ihavenotlistenedto the radio today.Ja nie słuchałem dzisiaj radia.
YouTy nie słuchałeś dzisiaj radia.
HehasOn nie słuchał dzisiaj radia.
SheOna nie słuchała dzisiaj radia.
ItOno nie słuchało dzisiaj radia.
WehaveMy nie słuchaliśmy dzisiaj radia.
YouWy nie słuchaliście dzisiaj radia.
TheyOni nie słuchali dzisiaj radia.

Można oczywiście uzywać skróconej formy operatora.

I have not listened. = I haven't listened. Nie słuchałem.

She has not come. = She hasn't come. Ona nie przyszła.

Ponieważ w języku angielskim nie ma podwójnych przeczeń, przy wyrazie never nie dodajemy juz not.

I've never been to England.

Nigdy nie byłem w Anglii.

Przykłady

I haven't seen my boss today.

Nie widziałem dziś mojego szefa.

Ania and Tomek have never been to Scotland.

Ania i Tomek nigdzy nie byli w Szkocji.

It hass not rainied today.

Dzisiaj nie padał deszcz.

They haven't started their English course yet.

Oni jeszcze nie zaczęli swojego kursu angielskiego.

Pytania i odpowiedzi w czasie Present Perfect

Pytania w czasie Present Perfect Simple tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.

Schemat tworzenia pytań

Słowo pytająceOperator (HAVE)PodmiotCzasownik +ed /III formaPolskie tłumaczenie
WherehaveIbeen?Gdzie ja byłem?.
youGdzie ty byłeś?
hasheGdzie on był?
sheGdzie ona była?
itGdzie ono było?
haveweGdzie my byliśmy?
youGdzie wy byliście?
theyGdzie oni byli?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Have you learned English for a long time? Yes, I have. / No, I haven't.

Czy ty uczysz się angielskiego od dawna? Tak, uczę się. / Nie, nie uczę się.

Has she arrived yet? Yes, she has. / No, she hasn't.

Czy ona już przyjechała? Tak, przyjechała. / nie, nie przyjechała.

Przykłady

How long have you lived here?

Jak długo tu mieszkasz?

Has Ola chosen the language school yet?

Czy Ola wybrała już szkołę językową?

Look! What have you done?

Popatrz! Co zrobieś?

Has my English improved?

Czy mój angielski się poprawił?

Najważniejsze czasy

Struktury gramatyczne

Części mowy

Czasy dla zaawansowanych

Dodatkowe materiały